Meeting Time: April 22, 2021 at 9:00am PDT
The online Comment window has expired

Agenda Item

COV LUS TSHAJ TAWM RAU COV PEJ XEEM: LUB NROOG SUAV CHAMBERS THIAB LUB NROOG HU YUAV TSIS QHIB RAU COV PEJ XEEM Thaum Daim Ntawv Sau Tseg Thaum Muaj Xwm Ceev No. 2020-12 tseem tab tom siv, Lub Nroog Fresno cov rooj sib tham yuav yog siv hluav taws xob thiab xov tooj xwb. Yuav tsis muaj ib tus neeg lub cev nyob hauv Chambers, thiab Chambers yuav tsis qhib rau pej xeem. Lub Nroog Tseem Ceeb raug kaw rau hauv zej zog. Koj koom tau nrog lub rooj sib tham hauv Lub Nroog qhov vesxaij nias rau qhov URL https://fresno.legistar.com/Calendar.aspx thiab nias rau qhov sau tias "In progress" hauv qab qhov sau tias "video" kom koj pom tau lub rooj sib tham. Peb yuav tso Pab Pawg Tswj Xyuas Lub Nroog lub rooj lus sib tham tib lub sijhawm lawv tham ntawd thaum 9:00 A.M. ntawm Comcast Tshooj 96 thiab AT&T Tshooj 99. Peb txhawb kom cov pej xeem koom hauv istawsnev vim tias peb tsis muaj rooj zaum ntau hauv Lub Tsev Sib Tham kom nyob nrug deb tau ntawm lus tus. LUS LOS NTAWM COV PEJ XEEM : Peb muaj cov kev ntawm no rau cov pej xeem uas xav hais lus rau Pab Pawg Tswj Xyuas Lub Nroog: 1. Saum eComment ntawm https://fresno.legistar.com/Calendar.aspx. a) Peb yuav qhib eComment lub sijhawm Pab Pawg Tswj Xyuas Lub Nroog tseem tuav lub rooj sib tham thiab peb yuav kaw thaum lub rooj sib tham xaus thiab peb yuav khaws tseg cov lus hauv rau peb cov ntaub ntawv. Koj mus saib tau Cov Lus Pom Zoo thiab Cov Txheej Txheem Rau Tus Neeg Siv eComment ntawm qhov chaw nyob URL https://www.fresno.gov/cityclerk/ b) Peb tsuas pub koj sau 450 cov lus hauv eComments xwb. OR 2. YKoj raug caw tuaj koom lub rooj sib tham Zoom a) Thaum: Plaub Hlis Ntuj 22, 2021 09:00 AM Pacific Lub Sijhawm (Tebchaws Asmeskas thiab Canada) Cov ntsiab lus: Plaub Hlis Ntuj 22, 2021 Kev Sib Tham Sib Tham Tso npe rau npe ua ntej lub webinar: https://zoom.us/webinar/register/WN_k9v6BEVSS9iZBITNDoHIzg Tom qab sau npe, koj yuav tau txais email kabke muaj cov ntaub ntawv hais txog koom nrog lub webinar. b) Yog tias koj tsis xav kom pom koj lub npe ntawm daim screen rau txhua tus pom, ces nias rau qhov menu kom nws tshwm qhov sau tias "rename" kom koj sau tau ib lub npe rau koj tus kheej. c) Yog tias koj xav hais lus rau Pab Pawg Tswj Xyuas Lub Nroog lub sijhawm lawv qhib rau cov pej xeem hais lus, nias rau qhov sau tias "Participants" uas nyob hauv qab lub nrab ntawm koj daim screen rau lub PC lossis Mac. Hauv qab koj daim screen ntawm sab xis, nias qhov sau tias "Raise Hand". Thaum koj ua li no nws yuav pom koj tsa koj txhais tes. d) Cov uas hais lus rau Pab Pawg Tswj Xyuas Lub Nroog yuav tsum qhia lawv lub npe rau peb muab ntaus cia. e) Kom peb pab cov tib neeg saum istawsnev, peb yuav tsis pub leej twg hais lus txog txij Tus Tswj Saib Xyuas tso cai tso. OR 3. Email: rau clerk@fresno.gov a) Cov tib neeg uas nyob hauv lub nroog kuj email tau lawv cov lus tuaj rau peb nyeem thaum peb tuav lub rooj sib tham los tau thiab. Thov sau lub hnub tim ntawm lub rooj sib tham thiab tus lej ntawm qhov koj xav tham txog uas koj xav hais lus rau ntawm kab subject line (kab qhia txog cov ntsiab lus ntawm tsab email) rau koj qhov email. b) Peb tsuas pub koj sau mus txog 450 cov lus rau hauv koj qhov email xwb. c) Tagnrho cov lus yuav muab faib rau Pab Pawg Tswj Xyuas Lub Nroog pom ua ntej thiab thaum lwv tseem tuav lub rooj sib tham thiab peb yuav khaws tseg tagnrho cov lus hais rau peb cov ntaub ntawv. Peb yuav tua kom txhob hnov cov neeg koom lub suab hais txog txij lawv hu nws lub npe ces thaum ntawd mam li taws pub hnov nws hais lus. Kom peb pab tiv thaiv kom tsis txhob pom cov neeg koom, peb yuav tua qhov pom tus neeg. Raws li Cov Lus Khoo Los Ntawm Cov Nom Tswv, thiab kom peb ua tau raws li Txoj Cai Tiv Thaiv Cov Neeg Asmesliskas Uas Muaj Tej Yam Kev Xiam Oob Qhab, Yog tias koj tim-tsum tej kev pab xws li neeg txhais lus, neeg txhais lus piav tes, los sis ib tug neeg txhais ntawv, thov hu rau qhov chaw ua hauj-lwm City Clerk ntawm (559) 621-7650 los sis clerk@fresno.gove. Txhawm rau kom muaj qhov muaj, koj tau hais qhia kom koj thov li tsawg kawg peb hnub cov hnub ua haujlwm ua ntej lub rooj sib tham. Lub Nroog Fresno xav ua tsaug rau koj ua ntej los xyuam xim tiv thaiv kom tus kab mob COVID-19 tsis txhob kis tau ntxiv.