Meeting Time: July 16, 2020 at 9:00am PDT
The online Comment window has expired

Agenda Item

COV LUS TSHAJ TAWM RAU COV PEJ XEEM: PAB PAWG TSWJ XYUAS LUB NROOG LUB TSEV SIB THAM YUAV QHIB RAU COV PEJ XEEM TUAJ TIAMSIS YUAV MUAJ ROOJ ZAUM TSAWG TSAWG RAU COV PEJ XEEM UAS YUAV KOOM TSIS TAU NROG LWM TXOJ KEV. Koj koom tau nrog lub rooj sib tham hauv Lub Nroog qhov vesxaij nias rau qhov URL https://fresno.legistar.com/Calendar.aspx thiab nias rau qhov sau tias "In progress" hauv qab qhov sau tias "video" kom koj pom tau lub rooj sib tham. Peb yuav tso Pab Pawg Tswj Xyuas Lub Nroog lub rooj lus sib tham tib lub sijhawm lawv tham ntawd thaum 9:00 A.M. ntawm Comcast Tshooj 96 thiab AT&T Tshooj 99. Peb txhawb kom cov pej xeem koom hauv istawsnev vim tias peb tsis muaj rooj zaum ntau hauv Lub Tsev Sib Tham kom nyob nrug deb tau ntawm lus tus. LUS LOS NTAWM COV PEJ XEEM : Peb muaj cov kev ntawm no rau cov pej xeem uas xav hais lus rau Pab Pawg Tswj Xyuas Lub Nroog: 1. Saum eComment ntawm https://fresno.legistar.com/Calendar.aspx. a) Peb yuav qhib eComment lub sijhawm Pab Pawg Tswj Xyuas Lub Nroog tseem tuav lub rooj sib tham thiab peb yuav kaw thaum lub rooj sib tham xaus thiab peb yuav khaws tseg cov lus hauv rau peb cov ntaub ntawv. Koj mus saib tau Cov Lus Pom Zoo thiab Cov Txheej Txheem Rau Tus Neeg Siv eComment ntawm qhov chaw nyob URL https://www.fresno.gov/cityclerk/ b) Peb tsuas pub koj sau 450 cov lus hauv eComments xwb. OR 2. YKoj raug caw tuaj koom lub rooj sib tham Zoom Thaum Twg: Lub Xya Hli 16, 2020 09:00 AM Pacific Lub Sijhawm (Tebchaws Asmeskas thiab Canada) Lub ntsiab lus: Lub Xya Hli 16, 2020 Kev Sib Tham Lub Rooj Sib Tham Sau npe ua ntej rau lub webinar: https://zoom.us/webinar/register/WN_FNyb8PZgQg-BfJocCRJYcQ Tom qab sau npe, koj yuav tau txais email kabke muaj cov ntaub ntawv hais txog koom nrog lub webinar. OR 3. Email: rau clerk@fresno.gov a) Cov tib neeg uas nyob hauv lub nroog kuj email tau lawv cov lus tuaj rau peb nyeem thaum peb tuav lub rooj sib tham los tau thiab. Thov sau lub hnub tim ntawm lub rooj sib tham thiab tus lej ntawm qhov koj xav tham txog uas koj xav hais lus rau ntawm kab subject line (kab qhia txog cov ntsiab lus ntawm tsab email) rau koj qhov email. b) Peb tsuas pub koj sau mus txog 450 cov lus rau hauv koj qhov email xwb. c) Tagnrho cov lus yuav muab faib rau Pab Pawg Tswj Xyuas Lub Nroog pom ua ntej thiab thaum lwv tseem tuav lub rooj sib tham thiab peb yuav khaws tseg tagnrho cov lus hais rau peb cov ntaub ntawv. Peb yuav tua kom txhob hnov cov neeg koom lub suab hais txog txij lawv hu nws lub npe ces thaum ntawd mam li taws pub hnov nws hais lus. Kom peb pab tiv thaiv kom tsis txhob pom cov neeg koom, peb yuav tua qhov pom tus neeg.